SAT GRS
   
แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
16.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
17.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
18:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบรองชนะเลิศ
18:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
18:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
18:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
18:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
รวม แบดมินตัน  103 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table
Sponcer