ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 แบดมินตัน - ทีม  รอบ 16 ทีม .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 10.00 แบดมินตัน - ทีม  รอบ 16 ทีม .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 10:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบ 16 ทีม .None มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 10:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบ 16 ทีม .None มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 10:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบ 16 ทีม .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 10:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบ 16 ทีม .None มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7 10:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบ 16 ทีม .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - ทีม  8 ทีม .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 10:00 แบดมินตัน - ทีม  8 ทีม .None มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 10:00 แบดมินตัน - ทีม  8 ทีม .None มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 10:00 แบดมินตัน - ทีม  8 ทีม .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 15:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 15:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 6 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10 10:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11 10:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12 10:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13 10:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14 10:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15 10:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16 10:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17 10:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18 10:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19 10:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20 10:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21 10:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22 10:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 21 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23 10:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24 10:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25 11.15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26 11.15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27 11.15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28 11.40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29 11.40 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30 11:15 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31 11:15 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32 11:15 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33 11:15 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34 11:15 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35 11:40 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36 11:40 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37 11:40 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38 11:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39 11:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40 11:40 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41 12.05 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42 12.30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43 12:05 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44 12:05 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45 12:05 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 17 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46 12:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47 12:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48 12:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49 12:05 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57 12:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58 12:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59 12:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60 12:55 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61 12:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62 12:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
63 12:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
64 12:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
65 13:20 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
66 13:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
67 13:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
68 13:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
69 13:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
70 13:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
71 13:20 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
72 13:20 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
73 13:45 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
74 13:45 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
75 13:45 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
76 13:45 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
77 13:45 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
78 13:45 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
79 13:45 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
80 13:45 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
81 14.35 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
82 14:10 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
83 14:10 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
84 14:10 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
85 14:10 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
86 14:10 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
87 14:10 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
88 14:10 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
89 14:10 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
90 14:35 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
91 14:35 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
92 14:35 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
93 14:35 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
94 14:35 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
95 14:35 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
96 14:35 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
97 15.00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
98 15.25 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
99 15.25 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
100 15.50 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
101 15.50 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
102 15.50 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
103 15:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
104 15:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
105 15:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
106 15:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
107 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
108 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
109 15:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
110 15:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
111 15:25 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
112 15:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
113 15:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
114 15:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
115 15:25 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
116 15:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
117 15:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
118 15:50 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
119 15:50 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
120 15:50 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
121 16.15 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
122 16.15 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
123 16.15 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
124 16.15 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
125 16.15 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
126 16.40 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
127 16.40 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
128 16.40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
129 16.40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
130 16.40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
131 16:15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
132 16:15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
133 16:15 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
134 16:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
135 16:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
136 16:40 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
137 17.05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
138 17.05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
139 17.05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
140 17.05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
141 17.05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
142 17.05 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
143 17.05 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
144 17.30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
145 17.30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
146 17.30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
147 17.30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
148 17.30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
149 17.55 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
150 17.55 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
151 17.55 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
152 17:05 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
153 17:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
154 17:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
155 17:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
156 17:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
157 17:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
158 17:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
159 17:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
160 17:55 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
161 18:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
162 18:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
163 18:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
164 18:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
165 18:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
166 18:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
167 18:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
168 18:20 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 168 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24 11:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
29 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33 12:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34 12:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36 12:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37 12:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38 12:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49 13.00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50 13.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51 13.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59 13:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62 13:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
63 13:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
64 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
65 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
66 14.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
67 14.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
68 14.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
69 14.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
70 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
71 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
72 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
73 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
74 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
75 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
76 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
77 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
78 14:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
79 14:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
80 14:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
81 14:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
82 15.00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
83 15.00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
84 15.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
85 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
86 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
87 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
88 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
89 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
90 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
91 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
92 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
93 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
94 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
95 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
96 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 2 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
97 16.00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
98 16:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
99 16:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
100 16:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
101 16:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
102 16:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
103 16:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
104 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
105 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
106 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
107 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบที่ 3 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 107 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17 11.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18 11.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19 11.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20 11:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21 11:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28 11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62 13:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
63 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
64 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
65 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
66 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
67 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
68 16.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
69 16:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
70 16:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
71 16:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
72 16:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
73 16:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
74 16:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
75 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
76 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
77 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
78 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
79 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
80 17.30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
81 17:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
82 17:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
83 17:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
84 17:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
85 17:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
86 17:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
87 17:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
88 17:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
89 17:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
90 17:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
91 18:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
92 18:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
93 18:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
94 18:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
95 18:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
96 18:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
97 18:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
98 18:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
99 18:30 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
100 18:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
101 18:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
102 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
103 19:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 103 รายการ
 
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 10:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 10:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 10:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11 10:00 แบดมินตัน - ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12 10:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13 10:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14 10:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15 10:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16 10:00 แบดมินตัน - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17 10:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18 10:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ