SAT GRS
   
เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 5
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 9
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 11
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 12
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 13
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 14
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 16
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 18
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 19
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 23
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 24
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 11
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 16
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 17
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 18
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 20
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 24
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 วันที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 9
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 10
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 11
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 12
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 14
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 15
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   สาย 16
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 5
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 14
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   สาย 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว ชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
รวม เปตอง  112 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table
Sponcer