ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 11 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
17 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
18 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 18 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
19 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
20 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
21 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 21 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
22 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
23 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
24 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 24 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
25 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
26 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
27 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
28 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
29 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
30 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
31 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
32 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
33 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
34 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
35 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 11 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
36 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
37 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
38 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
39 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
40 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 16 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
41 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
42 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
43 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
44 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
45 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
46 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 22 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
47 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
48 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
49 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
50 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
51 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
52 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
53 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
54 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
55 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
56 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
57 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
58 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
59 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
60 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
61 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
62 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 14 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
63 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
64 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
65 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
66 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
67 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
68 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
69 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
70 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
71 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
72 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
73 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
74 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
75 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
76 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
77 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
78 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
79 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 15 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
80 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
81 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
82 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
83 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
84 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
85 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
86 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 6  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
87 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 7  สาย 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
88 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 8  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
89 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 9  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
90 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 10  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
91 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 11  สาย 6 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
92 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 12  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
93 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 13  สาย 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
94 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 14  สาย 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
95 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 15  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
96 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 16  สาย 8 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
97 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
98 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
99 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3  สาย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
100 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 4  สาย 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
101 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 5  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
102 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 6  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
103 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 7  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
104 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 8  สาย 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
105 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 9  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
106 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 10  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
107 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 11  สาย 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
108 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 12  สาย 6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
109 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 13  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
110 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 14  สาย 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
111 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 15  สาย 8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
112 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 16  สาย 8 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 112 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8 09:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16 09:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
17 11:00 เปตอง - คู่หญิง  8 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
18 11:00 เปตอง - คู่หญิง  8 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
19 11:00 เปตอง - คู่หญิง  8 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
20 11:00 เปตอง - คู่หญิง  8 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
21 11:00 เปตอง - คู่ชาย  8 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
22 11:00 เปตอง - คู่ชาย  8 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
23 11:00 เปตอง - คู่ชาย  8 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
24 11:00 เปตอง - คู่ชาย  8 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
25 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
26 13:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
27 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
28 13:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
29 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบชิงที่ 3 .None มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
30 16:00 เปตอง - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
31 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบชิงที่ 3 .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
32 16:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 32 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 16 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
17 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
18 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
19 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
20 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
21 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
22 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
23 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 23 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
24 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 24 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
25 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
26 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
27 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
28 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
29 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
30 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
31 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
32 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
33 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
34 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
35 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
36 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
37 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
38 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
39 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
40 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
41 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 17 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
42 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 18 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
43 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
44 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 20 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
45 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
46 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 22 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
47 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
48 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 24 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
49 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
50 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
51 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
52 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
53 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
54 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  วันที่ 2 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
55 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
56 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
57 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
58 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 10 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
59 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 11 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
60 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
61 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
62 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
63 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 15 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
64 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
65 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
66 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
67 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
68 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
69 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
70 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
71 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
72 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
73 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
74 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
75 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
76 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
77 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
78 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 14 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
79 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
80 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
81 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
82 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
83 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
84 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
85 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
86 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
87 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
88 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
89 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
90 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
91 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
92 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
93 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
94 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
95 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
96 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
97 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
98 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
99 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
100 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
101 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
102 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
103 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
104 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
105 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
106 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
107 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
108 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
109 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
110 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
111 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
112 16:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 112 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
17 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  8 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
18 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  8 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
19 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  8 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
20 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  8 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
21 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  8 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
22 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  8 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
23 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  8 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
24 11:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  8 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
25 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
26 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
27 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบชิงที่ 3 .None มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
28 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
29 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
30 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
31 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบชิงที่ 3 .None มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
32 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 32 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 5 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 11 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
17 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
18 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 18 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
19 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
20 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
21 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 21 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
22 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
23 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 23 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
24 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 1 .None  สาย 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
25 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
26 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
27 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
28 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
29 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
30 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
31 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
32 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
33 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
34 11:00 เปตอง - คู่ชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
35 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 11 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
36 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
37 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
38 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
39 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
40 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 2 .None  สาย 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
41 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
42 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
43 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
44 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
45 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
46 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
47 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
48 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
49 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
50 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
51 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
52 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
53 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
54 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
55 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
56 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบที่ 3 คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 56 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9 11:00 เปตอง - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10 11:00 เปตอง - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11 11:00 เปตอง - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12 11:00 เปตอง - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบชิงที่ 3 .None มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 12 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16 09:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 1 .None  สาย 16 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
17 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
18 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
19 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
20 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
21 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
22 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
23 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
24 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
25 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
26 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
27 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
28 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None  สาย 12 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
29 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
30 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
31 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
32 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
33 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
34 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
35 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
36 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
37 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 1 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
38 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
39 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
40 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
41 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
42 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
43 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
44 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบที่ 2 .None  สาย 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
45 16:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
46 16:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
47 16:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
48 16:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
49 16:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
50 16:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
51 16:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
52 16:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
53 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
54 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
55 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
56 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
57 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
58 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
59 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
60 16:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 60 รายการ
 
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เปตอง - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2 09:00 เปตอง - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3 09:00 เปตอง - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4 09:00 เปตอง - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8 09:00 เปตอง - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบชิงที่ 3 .None มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12 11:00 เปตอง - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบชิงที่ 3 .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16 11:00 เปตอง - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ