SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M51  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสี่
13:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M52  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสี่
13:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย M53  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสี่
15:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M54  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสี่
15:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table
Sponcer