ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย L มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย O มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
5 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย M สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
6 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย P มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
8 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย H มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
9 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย N มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย I มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
2 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย M มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
3 11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย J มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
5 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย P มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
6 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย N มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
7 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย L มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
8 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย O มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
9 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย L มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย N มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย P มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
5 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย M มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
6 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย O มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย E มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
8 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย K จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย M27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
2 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย M28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย M29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4 09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย M30 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
5 11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย M31 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
6 11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย M32 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7 11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย M33 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
8 11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย M34 มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
9 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย M35 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
10 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย M36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
11 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย M37 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
12 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย M38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
13 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย M39 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
14 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย M40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
15 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย M41 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
16 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย M42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 43  สาย M43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 44  สาย M44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 45  สาย M45 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 46  สาย M46 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
5 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 47  สาย M47 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
6 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 48  สาย M48 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 49  สาย M49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
8 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 50  สาย M50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสี่ คู่ที่ 51  สาย M51 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสี่ คู่ที่ 52  สาย M52 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสี่ คู่ที่ 53  สาย M53 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสี่ คู่ที่ 54  สาย M54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 55  สาย M55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนาม 1 สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
2 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 56  สาย M56 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนาม 1 สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 57  สาย M57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนาม 1 สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ