SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
16
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
18
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
19
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
23
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
24
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
27
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
29
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์