SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:25 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
358
361
352
356
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2
837
840
841
838
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
232
254
261
267
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
190
162
189
156
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
784
812
792
808
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
633
649
654
653
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7
480
497
501
492
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล