SAT GRS
รายการ แอโรบิก 
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
8-001
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
8-002
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
8-003
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
8-004
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
8-005
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
8-006
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
8-007
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
8-008
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
8-009
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
8-010
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
8-011
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
8-012
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
8-013
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14
8-014
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15
8-015
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16
8-016
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์