SAT GRS
รายการ จักรยานเพื่อสุขภาพ 
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
A4-1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
A4-2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
A4-3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
A4-4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
A4-5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
A4-6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
A4-8
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
A4-10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
A4-11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10
A4-12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11
A4-13
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
A4-14
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
A4-16
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
A4-17
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
A4-18
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
16
A4-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
17
A4-22
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
18
A4-23
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
19
A4-24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20
A4-29
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
21
A4-32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22
A4-30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย