รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย สาย 6 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
5
7
11
11
9
43
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
6
9
11
48
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
8
8
9
0
0
25
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
8
9
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 1  
 บุญนภา  คูธนากรเดช
คู่ที่ 2  
 ดรุณี  ผ่องสุวรรณ
คู่ที่ 3  
 บุญนภา  คูธนากรเดช
คู่ที่ 4  
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 5  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 1  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 2  
 ยุพา  วรรณศิริ
คู่ที่ 3  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 4  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 5