SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ดรุณี    
นามสกุล
ผ่องสุวรรณ
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  ทีมหญิง ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 เทเบิลเทนนิส
  หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer