สรุปเหรียญรางวัล รวม
1
  มหาวิทยาลัยมหิดล
66
65
61
192
2
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
56
47
32
135
3
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38
35
35
108
4
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
24
42
88
5
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
17
22
55
6
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
27
38
79
7
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14
19
20
53
8
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
9
8
31
9
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
7
6
23
10
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
6
10
26
11
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
6
7
22
12
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
13
7
28
13
  มหาวิทยาลัยพะเยา
8
6
8
22
14
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
4
8
20
15
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6
1
4
11
16
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5
1
4
10
17
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
9
3
16
18
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
8
6
18
19
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4
3
2
9
20
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
1
7
12
21
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
1
5
9
22
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3
-
2
5
23
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
-
1
4
24
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
3
2
7
25
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2
3
1
6
26
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
2
7
11
27
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
2
4
8
28
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2
2
-
4
29
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
1
2
5
30
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
1
-
3
31
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
-
1
3
32
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
-
-
2
33
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
6
6
13
34
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
3
1
5
35
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
1
4
6
36
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1
-
5
6
37
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-
3
7
10
38
  มหาวิทยาลัยบูรพา
-
2
4
6
39
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
-
2
2
4
40
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-
2
1
3
41
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-
1
4
5
42
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
-
1
3
4
43
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
-
1
2
3
44
  มหาวิทยาลัยนครพนม
-
1
1
2
45
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-
1
-
1
45
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-
1
-
1
47
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-
-
5
5
48
  มหาวิทยาลัยรังสิต
-
-
2
2
49
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
-
-
1
1
49
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-
-
1
1
49
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-
-
1
1
49
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-
-
1
1
53
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
-
-
-
-
53
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
-
-
-
-
53
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-
-
-
-
53
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
-
-
-
-
53
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-
-
-
-
53
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-
-
-
-
53
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-
-
-
-
53
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
-
-
-
-
รวม
351
348
406
1105
 
   
 

Last Update : 5/31/2019 6:09:02 PM