SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
41
ลินดา
เอื้อไพบูลย์
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42
วรดิษฐ
คุณยศยิ่ง
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43
วิเชียร
สิงห์เวิน
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44
ศรัณญู
บัวออน
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45
ศิริอนงค์
นามวงศ์พรหม
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46
ศุภณัฐ
คุณยศยิ่ง
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47
สมบัติ
แดงใส
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48
สมบุญ
บุญปราบ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49
สิริชัย
ปัญญาเขียว
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50
สุทัศน์
ฟองมูล
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51
สุมาลี
ขัดอุโมงค์
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52
สุริยัน
หมอยา
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53
อดิศักดิ์
อะปินะ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54
อัมพร
ญาณพัตร์
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55
อุดมลักษณ์
สมฤทธิ์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56
เอกชัย
กองแก้ว
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57
กรกฏ
ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58
คมกฤต
เล็กสกุล
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
59
เจษฎา
สิงห์เวชสกุล
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
60
ดิเรก
บรรณจักร์
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Found Data   286   items
Page
 
     
Sponcer