SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
221
จันทนา
จารุไพบูลย์
ชาย
ลีลาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
222
ณัชชา
วิวัฒน์คุณูปการ
ชาย
ลีลาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
223
มยุรี
พราหมณ์นาค
ชาย
ลีลาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
224
สมเดช
ศรีชัยรัตนกูล
ชาย
ลีลาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
225
อมรฤทธิ์
อินต๊ะ
ชาย
ลีลาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
226
อัมพวัลย์
หาญเตชะ
ชาย
ลีลาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
227
เกียรติศักดิ์
หลิมสกุล
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
228
จตุรงค์
คำหล้า
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
229
จารุ
จิรพรสวัสดิ์
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
230
ชาติชาย
ดวงสอาด
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
231
ณัฐติพงษ์
สมมา
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
232
ธีร์นวัช
นันตา
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
233
ธีระ
ชีโวนรินทร์
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
234
ปัทมินทร์
เมฆบังวัน
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
235
ปิยะพงศ์
อาทิตย์
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
236
ยรรยง
บุญมี
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
237
อภิบดินทร์
พินิจ
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
238
จารุ
จิรพรสวัสดิ์
ชาย
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239
ดุจเดือน
แสงบุญ
หญิง
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
240
ธีร์นวัช
นันตา
ชาย
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Found Data   286   items
Page
 
     
Sponcer