SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
กิตติรัฐ
หุ่นภู
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2
ชาคริช
พิชิตถกล
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3
ธานี
สุวรรณประทีป
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4
นายทักษิณ
ประชามอญ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5
นายวิจิตร
ศรีสวัสดิ์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6
บัญชา
นารี
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7
ประพันธ์
ศุภษร
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8
ไพฑูรย์
อุทัยคาม
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9
รัฐพล
เย็นใจมา
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10
ศุภฐาน
สุดาจันทร์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
11
สนธิญาณ
รักษาภักดี
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12
สันทัด
จันทาทอง
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
13
สายรุ้ง
บุบผาพันธ์
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14
สุวิทย์
แซวรัมย์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
15
ชาคริช
พิชิตถกล
ชาย
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16
ธีรยุทธ
วิสุทธิ
ชาย
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
17
อนุชา
ป้อมคำ
ชาย
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
18
กรกต
ชาบัณฑิต
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19
จิตไพบูลย์
ไชยสงค์
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
20
ธัชชนันท์
อิศรเดช
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Found Data   41   items
Page
1   2   3  
 
     
Sponcer