SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ปรัชญา    
นามสกุล
ปณิธิกุล
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี ชาย
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก อายุ 40 - 44 ปี ชาย
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย
 
     
Sponcer