SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ชาญชัย    
นามสกุล
สุจิตชวากุล
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 
     
Sponcer