SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นัฐพนธ์    
นามสกุล
โพธิ์ประทีป
เพศ
ชาย
สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แบดมินตัน
  ชายคู่ ทั่วไป
 แบดมินตัน
  ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer