SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อนุชา    
นามสกุล
เพ็งสุวรรณ
เพศ
ชาย
สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 
     
Sponcer