SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กิตติพงศ์    
นามสกุล
วะระทรัพย์
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย
 
     
Sponcer