SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ขจรศักดิ์    
นามสกุล
จิตอารีเสถียร
เพศ
ชาย
สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  คู่ผสม ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ชายคู่ ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 เทเบิลเทนนิส
  ทีมชาย ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer