SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ขนิษฐา    
นามสกุล
ศิลาอ่อน
เพศ
หญิง
สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี หญิง
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี หญิง
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง
 
     
Sponcer