SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อารยา    
นามสกุล
จันทร์ทอง
เพศ
หญิง
สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 หมากกระดาน
  หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 หมากกระดาน
  หมากฮอส ทีมหญิง
 
     
Sponcer