SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
คณา    
นามสกุล
รักษาบุญ
เพศ
ชาย
สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี ชาย
 
     
Sponcer