SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สถิต    
นามสกุล
จรูญไธสง
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 
     
Sponcer