SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ณัฏฐริญา    
นามสกุล
ชินะพัฒนวงศ์
เพศ
หญิง
สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง
 ว่ายน้ำ
  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง
 ว่ายน้ำ
  ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง
 
     
Sponcer