SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ภานุรุจ    
นามสกุล
ยะเรือน
เพศ
ชาย
สังกัด
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 แบดมินตัน
  คู่ผสม ทั่วไป
 
     
Sponcer