SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
โสภณ    
นามสกุล
งอกอ่อน
เพศ
ชาย
สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  คู่ผสม ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ชายคู่ ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ชายเดี่ยว ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ทีมชาย ทั่วไป
 เปตอง
  บุคคลเดี่ยว ชาย
 
     
Sponcer