SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ตะกร้อลอดห่วง ทีม (กติกาไทย) 
รอบแรก   .None
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
 
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
545
1
8
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
490
2
9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
390
3
4
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
360
4
7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
345
5
3
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
330
6
2
10
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
230
7
1
17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
120
8
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา
9
 
     
   
 
Remark :
 
     
 
ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน - ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา -
เหรียญทอง -
เหรียญเงิน -
เหรียญทองแดง -
 
     
     
     
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38