SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา จักรยานเพื่อสุขภาพ 
จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:20 น.
สนาม
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
 
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
19
B2-22
 
จุรีย์พร  ศักดิ์สุริยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
Gold
14
B2-16
 
อรุณี  ชูแสงโรจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
Silver
2
B2-2
 
กฤติกา  ฟูธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Bronze
3
B2-3
 
พิมพ์ปวีน์  เชื้อพูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
B2-24
 
ปินฤดี  หนูบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
B2-17
 
ชฎาพร  เสนาคุณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16
B2-18
 
สุมัทนา   กลางคาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20
B2-23
 
อัญชลี  ระวังการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
18
B2-21
 
ลภัสธยาน์  นาคนรเศรษฐ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
B2-15
 
สัมปตี  สงวนพวก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
1
B2-1
 
ศันสนีย์  ทรัพย์ฤทธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
B2-13
 
ทองมี  ขวดพุทรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12
B2-14
 
สีขาว  เชื้อปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22
B2-26
 
สุจิตรา  ถึงโภค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
B2-4
 
รัชนีวรรณ  สร้อยสังวาลย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
B2-19
 
อภิรดี  อินตะนัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
B2-5
 
ศิรินันต์  เขียวดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
B2-6
 
ปาริยา  ปาริยะวุทธิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
B2-7
 
ทองร้อย  พันธ์ยาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
B2-8
 
บุสบง  วงค์แก้ว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
B2-11
 
เยาวลักษ์  สำลี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
B2-12
 
พัชรี  เกิดชุ่ม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24
B2-28
 
ตวงสิริ  สยมภาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
23
B2-27
 
กมลนัทธ์   ปิดทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze -
DNS -
DNF - ออกจากการแข่งก่อนจบการแข่งขัน