SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:40 น.
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
     
ลำดับ นักกีฬา สถิติ (ประเภทลาน)
Rem. อันดับ
(Rank)
12
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
780
Robert  James Santos
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28.72
Gold
1
14
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
258
ภัทร  ยันตรกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26.86
Silver
2
5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
452
วิญญู  สอนบุญชู
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26.15
Bronze
3
6
มหาวิทยาลัยมหิดล
488
พนม  ปุ่นเจริญสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล
24.45
4
13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
191
สุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23.32
5
7
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
150
มนชาย  ภูวรกิจ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
22.60
6
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
266
สิริชัย  ปัญญาเขียว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20.28
7
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
704
แชล่ม  บุญลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
19.43
8
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
499
สวัสดิ์  อาจมาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
17.30
9
9
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
619
สามารถ  แสงน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
16.96
10
3
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
618
พานิชย์  อุทิตะสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
16.72
11
1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
846
กฤษกร  ปาริโชติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.29
12
11
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
719
วัลลภ  ขุนรามวงษ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
00
ไม่เข้าแข่งขัน
13
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
161
ชาญชัย  ขันติศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00
ไม่เข้าแข่งขัน
14
   


   
Remark :
         
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
                    ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer