SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:20 น.
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
     
ลำดับ นักกีฬา สถิติ (ประเภทลาน)
Rem. อันดับ
(Rank)
3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
721
กรองจิตต์  ยิ้มไพบูลย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18.44
Gold
1
11
มหาวิทยาลัยมหิดล
505
กมลพร  รุ่งโรจน์จินดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
18.30
Silver
2
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
826
ปราณี  จันทรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17.25
Bronze
3
1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
875
พัชรี  เกิดชุ่ม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16.17
4
7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
279
นันทนัช  วงศ์คำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.91
5
10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
285
สมบัติ  แดงใส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.84
6
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139
วนิดา  พันวา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.62
7
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
512
ฉวีวรรณ  ฉิมวัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
14.45
8
8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
831
วิลัย  อินทร์สุวรรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.43
9
9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
872
กัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13.98
10
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
212
อุทุมพร  ทับชู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.98
11
   


   
Remark :
         
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
                    ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer