รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีม (กติกาไทย) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
4
วชิระ  มณีศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พีรพัฒน์  เที่ยงตรง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณัฐวัฒน์  บุญธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสาน  เผือกหอม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไพโรจน์  สุขอร่าม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุญยัง  ธรรมโสโรจน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬานิวัฒน์  ตั้งมั่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุบล  รูปหล่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
535
เหรียญทอง
1
2
ซัยดี  ดอเลาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มูฮัมมัดซากี  บูละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หวันมะ  รัตนญาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมศักดิ์   เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุทธิศักดิ์  ซินมุข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมคิด  ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิสูตร  ฤทธิรงค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชิตพล  เอียดปาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชาตรี  คงสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
465
เหรียญทองแดง
2
1
ธนบุญ  เกตุสมพร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วีระเทพ  คุณมาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คมวุธ  ธรรมสารัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูดิศ  คุ้มสกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนันต์  ผกาแดง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชัย  บุญหลง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชัชวาล  แสงดิษฐ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อณิทัศ  ระวังชนม์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
กัมพล  ดวงเดือน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศรายุทธ  สงวนชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
465
เหรียญเงิน
3
3
ประหยัด  อุ่มจารสา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พันธ์ศักดิ์  ทิพย์แสง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธวัชชัย  มานชู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนากร  ร่วมญาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิรัตน์  มหามิตรมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทิดศักดิ์  ประสานศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต  ไสยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
440
4
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน - ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา -
เหรียญทอง -
เหรียญเงิน -
เหรียญทองแดง -