รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีม (กติกาไทย) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
5
วชิระ  มณีศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พีรพัฒน์  เที่ยงตรง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณัฐวัฒน์  บุญธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสาน  เผือกหอม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไพโรจน์  สุขอร่าม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุญยัง  ธรรมโสโรจน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬานิวัฒน์  ตั้งมั่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุบล  รูปหล่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
545
1
8
ธนบุญ  เกตุสมพร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คมวุธ  ธรรมสารัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูดิศ  คุ้มสกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนันต์  ผกาแดง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชัย  บุญหลง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชัชวาล  แสงดิษฐ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อณิทัศ  ระวังชนม์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
กัมพล  ดวงเดือน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศรายุทธ  สงวนชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
490
2
9
ซัยดี  ดอเลาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มูฮัมมัดซากี  บูละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หวันมะ  รัตนญาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมศักดิ์   เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุทธิศักดิ์  ซินมุข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมคิด  ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิสูตร  ฤทธิรงค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชิตพล  เอียดปาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชาตรี  คงสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
390
3
4
2
อาณัติ  วรรณสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
สิทธิศักดิ์  สาสนาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
พิษณุศักดิ์  แสงสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
ธีรเดช  ชนะกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
จตุพร  ทองน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
ภูมิยุทธ  พั่วพันศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
อัครเดช  สุขบัติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บุญมี  พลดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
360
4
7
ประหยัด  อุ่มจารสา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พันธ์ศักดิ์  ทิพย์แสง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนากร  ร่วมญาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิรัตน์  มหามิตรมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทิดศักดิ์  ประสานศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต  ไสยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
345
5
3
1
พงษ์พันธ์  ไชยวงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
พิทยา  ศักดินา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
สุชาติ  กาทู
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
สุทัศน์  ขันเลข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
ประธาน  สันทิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
อุดม  ดวงวงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
วันชัย  ไทยยันโต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
นิเรศ  สุขจันทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ชูศักดิ์  อาภัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
330
6
2
10
นิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
สุภาพ  เบ็ญจวรรณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
ภูวนาท  คำแพง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
อนันต์  คชลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
เสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
สุวิทย์  ประวิงวงศ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
จรูญศักดิ์  ศรภักดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
ธรเดชา  คำแพงนนท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
230
7
1
17
วิเนตร  แสนหาญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
สวโรจน์  บ่อทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
สุนิรันท์  ทองสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
สมบัติ  อ่อนศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
กฤตภาส  สงสุรพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20
แผด  สตารัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
120
8
6
กรกต  ศิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุรศักดิ์   แก้วคำแสน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยุง  บัวคำภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิรัตน์  หวานจริง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุริยะ  สรรพโส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา
9
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน - ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา -
เหรียญทอง -
เหรียญเงิน -
เหรียญทองแดง -