รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
14
สำลี  คำศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
ธนวิทย์  ช่วยบำรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ประหยัด  อุ่มจารสา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
พันธ์ศักดิ์  ทิพย์แสง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
บรรเจิด  ดีประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
เทิดศักดิ์  ประสานศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
เสถียร  แสงถลุงเหล็ก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
อุทิศ  ทองคำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
ภานุมาศ  สุขเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
เจริญ  จันทรา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
ประสาน  สุขเกิด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
สมัย  สีน้ำคำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
4
วัชระ  ลาจังหรีด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
กิตติศักดิ์  คำประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
วัชรพงษ์  วงศ์วิวัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8
นราธิป  เซ็นทองหลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
ภานุวัฒน์  เวชกามา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10
ธนพล  กะฐินใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
ลิขิต  ศรีสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
เสน่ห์  ประชากลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14
ชูเกียรติ  หล่อนกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11
สัญญา  แพงตาวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม