SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562    จำนวน 31 เหรียญทอง  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีม (กติกาไทย) รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ตะกร้อลอดห่วง ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
11:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
เทนนิส ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
10.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
แบดมินตัน ชิง 18 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตซอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย สายที่ สาย M60 รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15:00
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ฟุตซอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย สาย M45 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง สาย W22 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10:30
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
วอลเลย์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย สาย M31 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
09:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง สาย W19 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
วอลเลย์บอลชายหาด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer