SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562    จำนวน 108 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กรีฑา ชิง 55 เหรียญทอง 
 
     
 
กอล์ฟ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 19-21 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 00-09 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 10-12 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 19-21 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
กอล์ฟ ชิง 19 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 120
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
เปตอง ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กบ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ว่ายน้ำ ชิง 29 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer