SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562    จำนวน 80 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กรีฑา ชิง 57 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยานเพื่อสุขภาพ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 40-49 ปี รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 30–39 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
Official
จักรยานเพื่อสุขภาพ ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย M รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
11.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
เทนนิส ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลเดี่ยว ชาย รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากกระดาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หมากรุกไทย ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากกระดาน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
แอโรบิก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมทั่วไป รุ่นไม่จำกัดอายุ รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
คู่ผสม รุ่นอายุ 36 - 44 ปี รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 36 - 44 ปี รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
แอโรบิก ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer