SAT GRS
 
   
   กีฬา : แบดมินตัน
ชิงเหรียญทอง 19 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีม  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
-
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
10.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชิง 18 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer