SAT GRS
 
   
   กีฬา : กรีฑา
ชิงเหรียญทอง 171 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ชิง 57 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
19:25
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
19:25
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ชิง 59 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ขว้างจักร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
พุ่งแหลน อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
19:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
19:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
19:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
19:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
-
Official
ชิง 55 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer