SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย M16  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M17  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M18  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M19  คู่ที่ 19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีม (กติกาไทย) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  1 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
หญิงคู่ ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
รวม เทนนิส  19 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 77
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 78
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 84
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 85
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสาม
09:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
09:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
09:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
09:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 89
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
09:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 90
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
09:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 91
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
09:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
09:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 96
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 102
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 97
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 98
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 99
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 100
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 101
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 103
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 104
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
13.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 9
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
13.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
13.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
13.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
13.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบแรก
13.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
13.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
13.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 10
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
13.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบแรก
13.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
13.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
13.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบแรก
13.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบแรก
13.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 16
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
13.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
13.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
13.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
13.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
13:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
13:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
13:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 27
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 31
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
14:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
14:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
14:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 36
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
14:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 37
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
14:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
14:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
14:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
14:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
14:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
14:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
14:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
14:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 46
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
14:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
14:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
15.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 58
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
15.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 59
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบสอง
15.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 60
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
15.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 61
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบสอง
15.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
15.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
15.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
15.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
15.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
15.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 49
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
15:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
15:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 67
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
15:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
15:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบสอง
15:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
15:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
15:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 89
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสอง
16.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
16:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 84
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบสอง
16:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
16:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
16:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 87
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
16:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
16:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 90
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
16:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 91
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
16:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
16:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
16:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
16:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
16:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 96
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
16:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 107
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสาม
17.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 108
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสาม
17.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 109
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
17.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 110
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
17.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 111
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
17.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 112
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
17.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 113
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
17.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
17.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 97
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 98
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 99
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 100
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 101
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 102
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 103
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 104
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
17:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 105
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
17:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 106
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
17:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 115
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสาม
17:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 116
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบสาม
17:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 117
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
17:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
17:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 119
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
17:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 120
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
17:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 135
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 136
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 137
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 138
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18.40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 121
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 122
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 123
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 124
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 125
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 126
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 127
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสาม
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 128
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
18:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 129
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสาม
18:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 130
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
18:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 131
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
18:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 132
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสาม
18:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 133
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
18:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 134
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
18:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 143
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 144
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 139
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 140
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 141
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 142
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 149
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
19.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 150
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
19.20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 145
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
19:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 146
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
19:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 147
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 148
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 153
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
19:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 151
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
19:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 152
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
19:20
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 154
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
19:40
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  185 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
รวม แบดมินตัน  18 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 12
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 14
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 16
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 5
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 7
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 10
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 12
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 7
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 1
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบ 16 ทีม
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
รวม เปตอง  60 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สายที่ สาย M60
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
รวม ฟุตซอล  1 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M55  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนาม 1 สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M56  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนาม 1 สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M45  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W22  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W19  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Sponcer