SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
10:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
10:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบแรก
12:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
14:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
14:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
15:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 14
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
15:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
16:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
รวม เซปักตะกร้อ  15 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภททีม   สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย D
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย C
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
08.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย C
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
08.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
11.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย B
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
11.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย B
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
11.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย D
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
14.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย D
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
14.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย C
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
14.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม   สาย C
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
14.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
รวม เทนนิส  12 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
10.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบ 16 ทีม
10.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบ 16 ทีม
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบ 16 ทีม
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบ 16 ทีม
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบ 16 ทีม
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 16 ทีม
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
รวม แบดมินตัน  7 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย   สาย 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 7
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 10
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 11
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 14
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 16
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 18
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 21
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 24
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 1
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 6
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 7
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 8
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 11
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 13
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 14
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 16
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 17
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 18
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 21
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 22
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 6
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 14
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 3
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 6
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 7
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 12
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 15
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 16
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
รวม เปตอง  112 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
09:00
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบแรก
09:00
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
10.30
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
10:30
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
12:00
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
12:00
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:30
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 รอบแรก
13:30
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
15:00
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:00
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
16:30
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
16:30
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
18:00
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
18:00
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
19:30
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
Official
รวม ฟุตซอล  15 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย L  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย O  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
13:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
13:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
13:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M  คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
13:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย P  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
15:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
15:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย N  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
15:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
รวม ฟุตบอล  9 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
09:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
10:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
10:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
11:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
11:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
12:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบแรก
12:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
13:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
14:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
14:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
15:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
15:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
16:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
รวม วอลเลย์บอล  15 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
08:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:45
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
10:15
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
11:45
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
13:15
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14:45
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
17:15
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Sponcer