SAT GRS
   
หมากกระดาน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

หมากกระดาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมหญิง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกสากล ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกสากล ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 3
08:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกสากล ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกสากล ทีมชาย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 4
11:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 5
13:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
รวม หมากกระดาน  43 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากกระดาน
Print Day by Day Table
Sponcer