SAT GRS
   
วอลเลย์บอลชายหาด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
08:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสาม
08:45
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสาม
09:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบสาม
10:15
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W13  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W14  คู่ที่ 14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:45
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W15  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
16:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W16  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
17:15
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วอลเลย์บอลชายหาด
Print Day by Day Table
Sponcer