SAT GRS
   
วอลเลย์บอลชายหาด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
08:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:45
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
10:15
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
11:45
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
13:15
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14:45
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
17:15
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วอลเลย์บอลชายหาด
Print Day by Day Table
Sponcer