SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
13:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
15:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
15:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
รวม เซปักตะกร้อ  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Sponcer