SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
10:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
10:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบแรก
12:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายบน  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
14:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
14:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
15:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 14
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
15:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
16:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
รวม เซปักตะกร้อ  15 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Sponcer