SAT GRS
   
เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย   สาย 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 7
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 10
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 11
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 14
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 16
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 18
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 21
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 24
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 1
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 6
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 7
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 8
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 11
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 13
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 14
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 16
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 17
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 18
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 21
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 22
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 6
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 14
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 3
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 6
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 7
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 12
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 15
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 16
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 4  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 5  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 6  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 7  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 8  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 4  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 5  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 6  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 7  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง   สาย 8  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
รวม เปตอง  112 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table
Sponcer