SAT GRS
   
เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
08.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบรองชนะเลิศ
08.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ประเภททีม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
08.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
08.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
08.30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09.30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
09.30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
09.30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
10.30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
10.30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
11.30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11.30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ประเภททีม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
11.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
15.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
15.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 19
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
16.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
16.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
16.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
16.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
17.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
17.30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
รวม เทนนิส  25 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทนนิส
Print Day by Day Table
Sponcer